Obchodní podmínky

ZrychlujObchodní podmínky

Portál Zrychluj.cz je zprostředkovatel vysokorychlostního internetu a digitalní televize s pokrytím 98% České republiky. Pokud hledáte výkon, nejvýhodnější cenu, bezplatný a špičkový servis a podporu, jsme pro vás tou správnou volbou. Díky našemu partnerovi Vám vybereme nejvýhodnější internet, televizi i mobilní tarif s nejlepším pokrytím a zajistíme nejrychlejší 4G LTE mobilní internet i na cesty. Vyberte si z naší nabídky a my se o vše bezplatně postaráme.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro zprostředkování smluv o prodeji internetu a televize mezi prodavači (dále jen „poskytovatelé služeb“) a klienty společnosti Zrychluj.cz. Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek nacházejí uplatnění příslušné smluvní podmínky poskytovatelů služeb.

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování služeb v oblasti prodeje internetu a televize.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro zprostředkování smluv o prodeji internetu a televize mezi prodavači Václav Ježdík se sídlem: Luční 455, Nupaky 251 01, Česká republika, IČO: 07683928 (dále jen „poskytovatel služeb“). Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek nacházejí uplatnění příslušné smluvní podmínky poskytovatelů služeb.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Těmito obchodními podmínkami se řídí vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem, není-li dohodnuto jinak.

1.2. Poskytovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Václav Ježdík se sídlem: Luční 455, Nupaky 251 01, Česká republika, IČO: 07683928.

1.3. Zákazníkem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež kontaktovala poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek.

1.4. Kontaktováním poskytovatele podle těchto obchodních podmínek se rozumí zejména: a) vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo objednávkového formuláře na portálu www.zrychluj.cz. b) telefonické spojení se s poskytovatelem, c) využití veškerých elektronických médií typu email, SMS.

1.5. Zákazník vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svou vůli být těmito podmínkami vázán, pokud kontaktoval poskytovatele ve smyslu těchto obchodních podmínek nebo navštívil portál www.zrychluj.cz a využil služeb poskytovatele. Tímto zároveň potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a bez nátlaku s nimi souhlasí.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné zejména na portálu www.zrychluj.cz, v sídle poskytovatele nebo jsou přiloženy ke smlouvě, uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem.

1.7. Poskytovatel získává smluvní odměnu od operátora za poskytování marketingových služeb.

1.8. Poskytovatel financuje svůj provoz z prodeje marketingových služeb a zprostředkování služeb

2. Objednávky

2.1. Poskytovatel prohlašuje, že se zabývá zprostředkováním vhodných produktů zákazníkům ve smyslu těchto obchodních podmínek.

2.2. Zákazník může využít služeb poskytovatele zejména kontaktováním poskytovatele emailem, telefonicky či pomocí příslušného kontaktní formuláře na tomto portálu (dále jen „využití služeb“).

2.3. Využitím služeb poskytovatele nedochází ke vzniku právního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem. Vztah mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem vzniká teprve na základě uzavření smlouvy mezi těmito subjekty. Zákazník se může před uzavřením smlouvy či před využitím služby seznámit s obchodními podmínkami operátora.

2.4. Poskytovatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že využití služeb poskytovatele je zásadně bezúplatné, a poskytovatel si za tyto služby nebude na zákazníkovi žádat žádné platby. Tímto není dotčen nárok poskytovatele žádat na zákazníkovi náhradu případné škody.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Svou telefonickou, elektronickou nebo písemnou rezervační poptávkou nezávazně dovolujete poskytovatelovi uzavření objednávky na zprostředkování internetu a televize. V případě poptávky přes internet činí klient poskytovatele nezávaznou nabídku na základě smlouvy o obstarání věci. Poskytovatel si vyhrazuje přijetí poptávek. Smlouva bude uzavřena teprve tehdy, až poskytovatel nebo operátor klientovi písemně, telefonicky nebo e-mailem rezervaci potvrdí.

4. Odpovědnost

4.1 Poskytovatel je vůči klientovi odpovědný za řádné zprostředkování internetového a nebo televizního připojení, a to v rámci své povinnosti postupovat s pečlivostí řádného obchodníka. Poskytovatel ručí na základě této smlouvy výhradně pouze v případě chybějících přislíbených vlastností, při porušení hlavních smluvních plnění, jakož i v různých případech porušení smluvních závazků při výlučně úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti.

4.2 Poskytovatel vylučuje svou odpovědnost za nezávazné porušení povinností z nedbalosti, pokud se takové porušení netýká důležitých smluvních povinností. Totéž platí i pro porušení povinností ze strany osob, které poskytovatel pověřil plněním smluvních závazků.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Zjišťování, zpracování a použití Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pokud je nebo se stane některé z předešlých ustanovení neúčinným, ostatní ustanovení zůstávají přesto nadále platná. Účinnost smlouvy jako celku zůstává nedotčena. Neúčinnost zprostředkované cestovní smlouvy se netýká zprostředkovatelské smlouvy.

6.2 V případě porušení těchto smluvních podmínek užívání nebo při důvodném podezření, že k porušení došlo, je poskytovatel oprávněn kdykoli vyloučit příslušného klienta z užívání této webové stránky a nebo servisu, jakmile budou uzavřeny již provedené rezervace.

6.3 Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.

Ve spolupráci s O2 https://www.o2.cz/osobni/ceniky-a-dokumenty#dokumenty-ceniky-osobni