Zásady ochrany osobních údajů

ZrychlujZásady ochrany osobních údajů

Níže si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Bereme ji vážně a přejeme si, abyste se při návštěvě našich stránek cítili bezpečně. Vaše údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup, a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení“).

V následujícím textu naleznete informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem, komu jsou dále předávány, jaká opatření naše firma na ochranu Vašich údajů přijala a jak můžete uplatnit svá práva.

Tyto informace se netýkají osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Tyto informace jsou uveřejněny na naší webové stránce www.zrychluj.cz, můžete se tak k nimkdykoliv vracet.

A)  TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je Zrychluj.cz – Václav Ježdík se sídlem: Luční 455, Nupaky 251 01, Česká republika, IČO: 07683928.

Firmu Zrychluj.cz lze kontaktovat:

a) na adrese jejího sídla: Luční 455, Nupaky 251 01, Česká republika.
b) na tel. čísle: +420 703 606 128
c) na e-mailové adrese: info@zrychluj.cz
Firma Zrychluj.cz zároveň tímto informuje, že nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.

B) POVAHA, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firma Zrychluj.cz Vaše osobní údaje zpracovává manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech.

Vaše osobní údaje nejsou používány čistě na bázi automatizovaného zpracování. Firma Zrychluj.cz na základě údajů získaných v souvislosti s Vašimi objednávkami a Vaším nákupním chováním provádí profilování, jehož výstupy může na základě svého oprávněného zájmu využít pro účely přímého marketingu. Proti takovému profilování můžete podat námitku (více informací viz kapitola Námitka proti přímému marketingu).

Firma Zrychluj.cz zpracovává Vaše osobní údaje na základě níže uvedených právních titulů a pro níže specifikované účely v následujících případech:

1)    Běžná návštěva internetových stránek firmy Zrychluj.cz

Při návštěvě internetových stránek firmy Zrychluj.cz odesílá Váš internetový prohlížeč automaticky internetovému serveru společnosti google analytics následující údaje:

–       datum a čas požadavku;

–       jméno požadovaného souboru;

–       stránku, ze které byl soubor požadován;

–       status přístupu (např. soubor přenesen, soubor nebyl nalezen atd.);

–       použitý internetový prohlížeč a použitý operační systém;

–       kompletní IP adresu Vašeho počítače;

–       přenesené množství dat.

Firma Zrychluj.cz není schopna na základě výše uvedených údajů zpětně identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Tyto údaje jsou firmou Zrychluj.cz krátkodobě ukládány, přičemž právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem firmy Zrychluj.cz (spočívající zejm. v zajištění provozu jejích internetových stránek, zajištění technické bezpečnosti těchto stránek a v obraně proti pokusům o napadení internetového serveru firmy Zrychluj.cz).

Internetové stránky Zrychluj.cz na zařízení jejich návštěvníků se ukládají v souladu s právními předpisy tzv. cookies soubory (více info o cookies naleznete v kapitole UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES SOUBORŮ A ZPRACOVÁNÍ IP ADRESY).

2)    Využití kontaktního formuláře

Obracíte-li se na firmu Zrychluj.czprostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách firmy Zrychluj.cz, firma Zrychluj.cz bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, a to za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Vaše osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře se pro jiné účely nepoužívají, obzvláště ne pro reklamní účely, pokud jste k tomu neudělili svůj výslovný souhlas.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost (v případě, že jste náš zákazník, či se následně stanete naším zákazníkem), či oprávněný zájem (v ostatních případech).

C)   ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které o Vás firma Zrychluj.cz zpracovává, pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje jste firme poskytli Vy (např. v souvislosti s uzavřením smlouvy);
b) jedná se o údaje získané za účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

D)   DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu, a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře uchováváme pouze po dobu vyřizování Vašeho požadavku.

Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili Váš souhlas s takovým zpracováním, tj. zpravidla po dobu 3 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby.

V případech, ve kterých podléháme závaznému předpisu, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

E)   INFORMACE O PŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍCH
1)    Obecná technicko-organizační opatření

Firma Zrychluj.cz provedla celou řadu bezpečnostních opatření, aby v přiměřeném rozsahu a adekvátně chránila informace vztahující se k osobním údajům.

Všechny údaje uložené firmou Zrychluj.cz jsou chráněny fyzickými a technickými opatřeními, stejně jako opatřeními procesními, která omezují přístup k informacím na speciálně autorizované osoby v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Internetové stránky firmy Zrychluj.cz se nacházejí za softwarovým firewallem, aby se zabránilo přístupu z jiných sítí, které jsou připojeny k internetu. Kromě toho, přístup k informacím vztahujícím se k osobním údajům dostávají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k plnění svých speciálních úkolů. Tito pracovníci jsou ohledně bezpečnosti a praxe při ochraně Vašich údajů vyškoleni a nakládají s nimidůvěrně a bezpečně.

2)    Bezpečný přenos dat

Přenos Vašich osobních údajů v rámci procesu objednávky v internetovém obchodu probíhá kódovaně za použití technologie Industrie-Standard Secure-Socket-Layer (protokol SSL)

Ve spolupráci s O2 https://www.o2.cz/osobni/zasady-zpracovani-osobnich-udaju